adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Резерват Силкосия

"Силкосия" е резерват разположен между селата Българи и Кости. Резерватът обхваща части от землищата на двете села. Силкосия е най-старата защитена територия в България . Резерватът е създаден на 23 юли 1931[1] г. с цел опазването на вечнозелените храстови формации, обхващащи най-високите части на резервата. Силкосия обхваща част от водосборния басейн на река Велека. Резерватът обхваща територия от 396 хектара в планина Странджа. Теренът в Силкосия е изключително разнообразен, но в по-ниските части преобладават влажни блата, в които се съхранява растителност характерна за централна Европа. Резерватът заема територии между 100 и 250 м надморска височина и по този начин е един от ниските резервати в България.

Въпреки малката си територия резерватът предлага голямо разнообразие от растителни видове. Установени са 260 вида висши растения. Дървесните видове са 14, храстовите 17, многогодишните тревисти растения са 143, а едногодишните и двугодишните - 70. Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения. Срещат се растения характерни за различни географски ширини, което прави резервата интересен от научна гледна точка.

Резерват Силкосия в Странджа

"Силкосия" е горски резерват. Горските ценози заемат 97,9 % от площта на резервата.

На територията на "Силкосия" се наблюдава явлението растителна инверсия. Инверсията, която се наблюдава в дървесните видове се изразява в това, че при нормални условия буковите дървета заемат по-студените терени на по-голяма надморскависочина, а дъбовите се намират в ниските части. В Силкосия се наблюдава обратното - буковите гори са разположени в ниските части и в долинните части, докато дъбовите горски масиви са разположени в по-високите части.

Във влажните долинни части се наблюдават растенията странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис и други. Голям интерес представлява единственото находище на дива мушмула в Европа, което са намира на територията на резервата. От тревните видове най-разпространени са кавказка иглика и пролетна циклама, които са цъфтящи видове и цъфтят през месеците февруари и март.

Резерватът има богата фауна. Земноводните са представени от зелена крастава жаба, дървесница и дългокрака жаба.

Характерни влечуги са шипобедрената и шипоопашатата костенурка, слепокът и жълтокоремникът. Разнообразието от змии е голямо - голям стрелец, смок мишкар, пъстър и вдлъбнаточел смок.

Изключително разнообразна е орнитофауната. Тук гнездят авлига, южен славей, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, кос, сойка, обикновена чинка, различни видове кълвачи, грабливи птици и др.

От бозайниците се срещат дива котка, белка, златка, вълк, дива свиня и др.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016