adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Резерват Ропотамо

 

Река Ропотамо

Ропотамо е резерват, разположен на около 50 километра южно от град Бургас в район с изключително разнообразие включващо разнообразни биотопи. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона „Рамсарско място Ропотамо“.

Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. През 1962 г. статутът на местността е сменен на народен парк. През следващите години екологичният баланс в рамките на парка е нарушен вследствие на неконтролирания туристически поток. Природата е застрашена поради засиленото строителство в съседните райони. По този начин "Ропотамо" е превърната в най-застрашената защитена територия в България. За да бъде запазена природата на резервата от по-нататъшни увреждания, през 1992 г. статутът на "Ропотамо" се променя на резерват със строг режим с прилежаща буферна зона. Буферната зона би трябвало да бъде прекатегоризирана като защитена територия от категорията "защитена местност". Това обаче не беше сторено, поради засиления натиск от страна на мощни строителни фирми, притежаващи терени в нея, както и поради негласното бездействие на МОСВ. Съгласно закона за защитените територии резерватът се охранява и управлява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. За съжаление, може да се твърди, че охраната на резервата е неефективна, особено през летния сезон. В м. Аркутино, в границите на резервата, беше построена три етажна сграда - т. нар. Посетителски Информационен Център. В действителност това представява почивна станция за служители на МОСВ и техните семейства. Огромен проблем в тази защитена територия е наличието на незаконно рибарско селище в района на устието на реката. Десетки колиби са построени там в разрез с всякакви закони. Преди няколко години бившият министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров от ДПС тихомълком (чрез промяна в заповедта за обявяване) измести с един месец по-рано разрешеният риболовен период за резервата. Това усили антропогенния натиск върху защитената територия и в района на устието на р. Ропотамо през този период има стотици рибари. Липсата на политическа воля и реални действия за опазване на едни от най-ценните и редки типове крайбрежни екососитеми няма да доведе до нищо добро това приказно място.

Лилии в резервата

Резерватът включва няколко разнообразни биотопа характерни за българското Черноморие:

* Лиманна част и заливна тераса на река Ропотамо - развити са естествени лонгозни гори от полски ясен, полски бук, черна елша и значително количество лианни растения.
* Пясъчни дюни и плажна ивица - среща се псамофигна тревна растителност и храстово-тревни съобщества.
* Широколистни гори - предимно от Средиземноморски тип. Съставени са от благун, източен бук, източен горун, цер, обикновен габър, лавровищня, мушмула, калуна, вълчо лико. Съществува и находище на морски пелин.
* Блато Аркутино - вирее хидрохитна и хигрофитна растителност. Срещат се водна лилия, водна леща, жълта водна роза, тръстика, папур, камъш.
* Скални образувания - „Лъвска глава“, „Веселата скала“, стръмни скалисти и терасовидни брегове и тесни дълбоки заливи.
* Остров „Свети Тома“ (Змийският остров) - неголям скален остров със средиземноморски тип растителни съобщества съставени от храстовиден жасмин и обикновена ефедра. През 1930-те години са внесени кактуси от род Opuntia. Днес те заемат около половината от площта на острова.

В Ропотамо има голямо разнообразие на растителни видове

Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни гори като между дърветата растат голям брой лиани. В по-плитките участъци, разположени близо до бреговете, както и в районите, където са се образували крайречни езера растат водни лилии и блатна тръстика.

От особено значение за резервата е находището на морски пелин, което е разположено в резерват „Ропотамо“. Това е така, защото това е едно от най-големите находища на растението в България. Основните количества от това медицинско растение са разположени по десния бряг на река Ропотамо близо до нейното устие. Над 100 вида растения, които се срещат на територията на резервата, присъстват в Червената книга на България.

Делтата на река Ропотамо

В резервата се срещат 21 вида бозайници от които 10 вида прилепи. Характерни са благороден елен, дива свиня, сърна, чакал, лисица, златка, видра. Птичото разнообразие е представено от над 260 вида. Тук е едно от малките гнездови находища в България на морски орел и полубеловрата мухоловка. Това е място за зимуване на различни видове чапли, патици, малък корморан и други. Земноводните са 23 вида като балканска чесновница. Влечугите са 9 вида. Срещат се шипобедрена, шипоопашата костенурка и обикновена блатна костенурка. Тук е единственото местообитание в страната на черноврата стрелушка. Срещат се леопардов смок, смок мишкар и водни змии. Рибите са над 50 вида като кавказко попче, брияна, кефал, атерина, бодливка и други.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016